පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල යළිත් වැඩි කරයි

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මිල ගණන් රජය විසින් ඉහළ නංවා ඇත.

මේ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු.145 සිට 149 දක්වා රු.4 කින් ද ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු.157 සිට 161 දක්වා ද ඉහළ නැංවෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි.

මේ අතර ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රු.118 සිට 123 දක්වා රු.5 කින්ද සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රු.130 සිට රු.133 රු .3 කින්ද ඉහළ නැංවෙන බවද එම අමාත්‍යංශය කියයි.
Views
321
2018-09-10 14:23:45