ඒ 350 ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේ ලීස් ගිවිසුම් අවලගු කිරීමේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවසන් ප්‍රතිපල ගැන අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කළේ නැහැ - අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් සුමිත් අබේසිංහඒ 350 ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේ ලීස් ගිවිසුම් අවලගු කිරීමේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවසන් ප්‍රතිපල ගැන ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම විසින්අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් නොකළ බව අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් සුමිත් අබේසිංහ මහතා අද (30) ශ්‍රී ලන්කන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් කීවේය.

මෙම ගිවිසුම් අවලංගු කිරීමේ තීරණය වර්ෂ 2016 දී ගෙන තිබිණි .එම තීරණය ගැන ඇමති මණ්ඩලය දැනුවත් කළත් ඒ ගැන ගත ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැන ඇමති මණ්ඩලයට දැනුම් නොදුන් බවද අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් සුමිත් අබේසිංහ කීවේය.

ඒ නිසා එම තීරණය ගැනීමෙන් පසුව සිදු වූ දේවල් ගැන තම විස්තර නොදන්නා බවද ඔහු කීවේය.
Views
272
2018-08-30 13:34:20
ව්‍යාපාර පුවත්