කොළඹ ජාතික රෝහලේ අපස්මාර මධ්‍යස්ථානයේ මධ්‍යම ජීවනුහරණ සැපයුම් ඒකකය විවෘත කෙරේ

කොළඹ ජාතික රෝහලේ අපස්මාර මධ්‍යස්ථානයේ මධ්‍යම ජීවනුහරණ සැපයුම් ඒකකය විවෘත කිරීම සෞඛ්‍යය නියෝජ්‍ය ඇමති ෆයිසාල් කසීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවාකාරයෙන් සිදු විය .ඕනෑම ශල්‍යකර්මයක පෙර එම උපකරණ ජීවානුහරණය කිරීම ඉතා වැදගත්ය .රෝගීන් අසාදන වලින් වලක්වා ගැනීම සදහා එය ඉතාම වැදගත්ය .මෙම ජීවානුහරණ ක්‍රියාවලිය සදහා ලෝකයේ නවීනතම තාක්ෂණයෙන් යුත් උපකරණ මෙම මධ්‍යම ජීවනුහරණ සැපයුම් ඒකකය තුළ ස්ථාපිත කර තිබේ .මෙම ඒකකය තුලින් අසාදන පාලනය කර ඉහළම ප්‍රතිකාර සේවයක් මහජනතාව වෙත ලබා දීම සදහා දායකත්වය සැපයීමේ අවස්තාව උදා වී තිබේ .මේ තුලින් අසාදන පාලනය ඉහළ තත්වයෙන් කිරීම නිසා අසාදන නිසා රෝගීන්ට දීමට සිදුවන ප්‍රතිජීවක බෙහෙත් සදහා යන ඉහළ වියදමද විශාල ලෙස අඩු කර ගැනීමට අවස්තාව ලැබේ .
Views
587
2018-08-18 07:58:07