දුම්රිය හරස් මාර්ගවල වසරකට දළ අනතුරු 75ක් - ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙරට දුම්රිය හරස් මාර්ගවල වසරකට දළ වශයෙන් අනතුරු 75ක් පමණ සිදුවන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ අනතුරු 19ක්, 2016 වසර තුළ දී සිදුවි ඇති අතර 2017 වසරේ අනතුරු 20ක් වාර්තා වී ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය.

මේ වසරේ ජුලි මාසය වන විට දුම්රිය හරස් මාර්ගවල අනතුරු 15ක් සිදුව ඇති බව සදහන් වේ.

එම අනතුරු අවම කරගැනීමේ අරමුණින් දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂණ විදුලි සීනූ පද්ධතියක් ඉදිකිරීමට පියවර ගත් බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් කියයි .
Views
562
2018-08-18 07:54:33
කාලීන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්