ඒකක 90 කින් කොටස් වෙළෙඳපොළ පහළට

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද (17) දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී ඒකක 6,051.10 ලෙසින් සටහන් වූ අතර S&P SL 20 දර්ශකය ඒකක 3,238.25 ක් ලෙසින් සටහන් විය.

මෙහිදී පූර්ව සතියට සාපේක්ෂව සියලු කොටස් මිල දර්ශකයෙහි ඒකක 90.45 ක පහළ යාමක් වාර්තා වී ඇති අතර S&P SL 20 දර්ශකය මෙම සතිය තුළ දී ඒකක 78.22 කින් පහළ ගොස් ඇත.

මෙම සතිය තුළ දී රු. බිලියන 2.21 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා වූ අතර මීට පූර්ව සතිය තුළ දී එම වටිනාකම රු. බිලියන 4.27 ක් විය. මේ අනුව පූර්ව සතියට සාපේක්ෂව අද (17) දිනෙන් අවසන් වූ ගනුදෙනු සතිය තුළ දී සමස්ත ගනුදෙනු පිරිවැටුමෙහි 48% ක පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇත .

මෙම සතිය තුළ දී රු. බිලියන 1.46 ක විදේශීය විකුණුම් වාර්තා වන අතර විදේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 780.95 කි. මේ අනුව රු. මිලියන 679.65 ක ශුද්ධ විදේශීය ගලායාමක් මෙම සතිය තුළ දී කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනුවලින් වාර්තා වී තිබේ.
Views
565
2018-08-18 01:30:12
ආර්ථික පුවත්