උද්ධමනය 5.1% දක්වා ඉහළ නගීපසුගිය මාර්තු මස උද්ධමනය සියයට 5.1 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.
ඉකුත් පෙබරවාරි මාසයේ පැවති උද්ධමනය සියයට 4.2 ක් විය.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මේ උද්ධමනය ගණනය කර ඇත.
2020 මාර්තු මාසයේ පැවති පහළ පදනම් අගය මගින් ඇති වූ සංඛ්‍යානමය බලපෑම මාර්තු මාසයේ උද්ධමනය ඉහළ සඳහා හේතු වී තිබේ.
මේ අතර, ආහාර කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2021 පෙබරවාරි මාසයේ දී පැවති සියයට 6.9හි සිට 2021 මාර්තු මාසයේ දී සියයට 8.8 දක්වා ඉහළ ගිය අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2021 පෙබරවාරි මාසයේ පැවති සියයට 1.9හි සිට 2021 මාර්තු මාසයේ දී සියයට 2.0 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගියේය.

Views
339
2021-04-22 04:36:05